วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ใช้การจัดประเภทโดยยึดรูปแบบของ UNCTAD เป็นกรอบ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก และ 15 กลุ่มย่อย ดังนี้
1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
1.1 งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts)
1.2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
1.3 การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
1.4 อาหารไทย (Thai Food)
2.ศิลปะ (Arts)
2.1 ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
2.2 ทัศนศิลป์ (Visual Arts)

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานไม้ไผ่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์สืบสานเศรษฐกิจ

งานไม้ไผ่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์สืบสานเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Creativity

Creativity There is no simple definition of “creativity” that encompasses all the various dimensions of this phenomenon. Indeed, in the field of psychology, where individual creativity has been most widely studied, there is no agreement as to whether creativity is an attribute of people or a process by which original ideas are generated.Nevertheless, the characteristics of creativity in different areas of human endeavour can at least be articulated. For example, it can be suggested that:

■ artistic creativity involves imagination and a capacity to generate original ideas and novel ways of interpreting the world, expressed in text, sound and image;
■ scientific creativity involves curiosity and a willingness to experiment and make new connections in problemsolving; and
.■ economic creativity is a dynamic process leading towards innovation in technology, business practices, marketing,etc., and is closely linked to gaining competitive advantages in the economy.