วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ใช้การจัดประเภทโดยยึดรูปแบบของ UNCTAD เป็นกรอบ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก และ 15 กลุ่มย่อย ดังนี้
1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
1.1 งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts)
1.2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism)
1.3 การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
1.4 อาหารไทย (Thai Food)
2.ศิลปะ (Arts)
2.1 ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
2.2 ทัศนศิลป์ (Visual Arts)


3. สื่อ (Media)
3.1 การพิมพ์และสื่อการพิมพ์ (Publishing)
3.2 การกระจายเสียง (Broadcasting)
3.3 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film & Video)
3.4 ดนตรี (Music)

4. งานสร้างสรรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation)
4.1 งานออกแบบ (Design)
4.2 แฟชั่น (Fashion)
4.3 งานโฆษณา (Advertising)
4.4 สถาปัตยกรรม (Architecture)
4.5 ซอฟท์แวร์ (Software)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น